Skip to main content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Academie aan de Angstel, gevestigd te Abcoude, nader te noemen De Academie.

1). ALGEMEEN

a) Met het depot van deze Algemene Voorwaarden bij de kamer van Koophandel Midden Nederland te Utrecht zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van De Academie vervallen.

b) Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uit­ge­voerd, tenzij uit­druk­kelijk anders is overeen­gekomen en dat door De Academie schriftelijk is bevestigd.

c) Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te Abcoude, alle betalingen dienen aldaar of door overschrijving op de door De Academie aangegeven bankrekening te geschieden.

d) Afspraken met en toezeggingen van personeel van De Academie of door De Academie ingeschakelde derden binden De Academie niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

e) De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan De Academie, van welke aard ook, tenzij deze voorwaar­den uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen; een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaard­clausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

f) Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeen­komst van kracht. Over­een­gekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telken­male schrif­telijk bevestigd.

g) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door De Academie met haar opdracht­gevers te sluiten over­een­komsten en de daaruit voortvloeiende ver­bin­te­nis­sen, zulks met uit­sluiting van andere voor­waarden welke door opdracht­gevers van toe­pas­sing mochten worden verklaard, tenzij schrifte­lijk anders is over­een­ge­komen. Onder opdracht­gever wordt verstaan een ieder die aan De Academie een opdracht tot het verzorgen van taal- en schrijftrainingen, workshops of oefenbijeenkomsten -dit alles gerelateerd tot de Duitse taal, zowel persoonlijk als in groepsverband en bij De Academie of bij opdrachtgever gehouden- wenst te verstrekken of verstrekt, aan door De Academie georganiseerde schrijf- of taalcursussen of trainingen wenst deel te nemen of daadwerkelijk deelneemt, enige over­een­komst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit dan wel een offerte voor voerenbedoelde activiteiten laat uitbrengen of voorbereidende gesprekken hierover met De Academie voert.

h) Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, die afwijken van deze voorwaarden binden De Academie slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

i) Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt een bericht van opdrachtgever per E-mail hieraan pas gelijkgesteld indien De Academie schriftelijk of via E mail namens de directie aangeeft inhoudelijk hiermee akkoord te gaan of indien daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan het in de bewuste E-mail gestelde.

j) Uitgaande E-mails van De Academie waarin staat vermeld dat aan deze E-mail geen rechten kunnen worden ontleend binden De Academie op geen enkele wijze.

2). OFFERTES

a) Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. De Academie is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk of via e-mail heeft bevestigd of daadwerkelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

b) Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs; de daadwerkelijk door De Academie of door haar ingeschakelde derden gewerkte uren en de daadwerkelijk door De Academie gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

c) Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

d) Alle door De Academie opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., reis- en verblijfkosten, parkeergelden en/of andere op de diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, onvoorziene externe kosten daaronder begrepen, tenzij op de opdracht­bevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

e) Indien een opdracht uitblijft, behoudt De Academie zich het recht voor de gemaakte voorbereidingsuren of een gedeelte daarvan in rekening te bren­gen, een en ander slechts dan, wanneer van een diep­gaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met opdrachtgever naar gebruik en billijkheid berekend.

f) Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal De Academie gerechtigd zijn om sinds de tot­stand­koming van de over­een­komst en voor­dat de gehele uitvoering heeft plaats­gevonden opge­treden verhogingen van lonen, sociale werk­gevers­lasten en/of andere arbeids­voorwaarden, verhoging van de prijzen en tarieven van toeleveranciers evenals verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen welke voor De Academie kosten­ver­hogend zijn, aan de opdracht­gever door te bereke­nen, in welk geval opdrachtgever ‑in geval van consu­menten­koop‑ het recht heeft de overeen­komst te annuleren onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan De Academie te voldoen.

3). OPDRACHTEN

a) Een gegeven opdracht bindt de opdrachtgever. De Academie is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging of door daadwerkelijk uitvoering te geven aan de verstrekte opdracht. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan De Academie kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdracht­bevesti­ging geacht de over­een­komst juist en vol­ledig weer te geven.

b) Voor aanmeldingen voor cursussen, trainingen e.d. door consumenten via de website van De Academie kan opdrachtgever binnen twee weken na ontvangst van de deelnamebevestiging, maar uiterlijk twee weken vóór aanvang van de activiteit schriftelijk aangeven alsnog van deelname af te zien, behalve in die gevallen, waarin de activiteit een minimum en/of maximum aantal deelnemers nodig heeft om door te gaan.

c) De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan De Academie ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling, per E-mail of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdracht­gever, tenzij deze wijzigingen schrifte­lijk door De Academie zijn bevestigd.

d) Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden de volledige vergoeding voor de overeengekomen dienst te voldoen.

e) Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

f) Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden De Academie eerst na schriftelijke acceptatie.

g) Bij deelname aan trainingen of cursussen met een open inschrijving is wijziging van data niet mogelijk. Indien opdrachtgever of de namens opdrachtgever opgegeven deelnemer(s) aan een of meer sessies niet deelnemen, wordt geen restitutie op de verschuldigde bedragen gegeven.

h) In geval van individuele of in-company trainingen is het slecht in uitzonderingsgevallen en dan nog slechts in overleg met De Academie mogelijke om overeengekomen data te wijzigen. Eventueel aan deze wijziging verbonden hogere kosten zullen aan opdrachtgever worden doorberekend.

i) De Academie behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

4). UITVOERING VAN DE OPDRACHT

a) Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de uitvoering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk "betaling".

b) Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van De Academie, tenzij door haar schuld veroor­zaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.

c) Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft De Academie enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever De Academie bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een ver­traging heeft ingelicht en dit door De Academie schriftelijk is bevestigd.

d) In geval van ziekte van een docent of trainer van De Academie zal De Academie in overleg met opdrachtgever een vervanger aanwijzend dan wel nieuwe data plannen.

e) Alle uitvoeringstermijnen worden door De Academie steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De uitvoeringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van De Academie eventueel benodigde gegevens door opdracht­gever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de uitvoeringstijd ontslaat de opdracht­gever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ont­binding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

f) Indien de overschrijding van de uitvoeringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan De Academie kennis geeft, onverminderd het recht van De Academie om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betref­fende opdracht alsnog te leveren. Opdrachtgever kan vorderen dat De Academie omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.

g) Indien de werkzaamheden op locatie van opdrachtgever dienen te worden uitgevoerd, is opdrachtgever gehouden voor zijn rekening zorg te dragen voor de benodigde voorzieningen.

h) Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met De Academie voortvloeiende ver­plichting niet stipt nakomt, heeft De Academie het recht de nakoming van alle verplichtingen tegenover de opdracht­gever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeel­telijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechter­lijke tussen­komst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdracht­gever aan De Academie verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

i) De Academie is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onder­delen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van De Academie een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

j) Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een (arbeids)overeenkomst aan te gaan met door of namens De Academie bij of voor opdrachtgever te werk gesteld personeel of ingeschakelde derden, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van € 10.000,-- per overtreding en van € 1.000,-- voor elke overtreding, per week dat de overtreding voortduurt.

k) Indien De Academie materialen of gegevens (al dan niet door De Academie vervaardigd of samengesteld) van de opdracht­gever onder zich heeft, is zij gerechtigd die materialen en/of gegevens onder zich te houden totdat alle kosten die De Academie gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdracht­gever -ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere materialen/gegevens van de opdrachtgever- geheel door opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdracht­gever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft De Academie ook in geval de opdracht­gever in staat van faillisse­ment komt te verkeren.

l) De Academie verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

m) Indien tijdens de uitvoering van een door De Academie aangenomen opdracht blijkt, dat tenge­volge van aan De Academie onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft De Academie het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer‑ of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door De Academie reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

5). OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

a) Indien de voortgang in de uitvoering van een opdracht door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door De Academie een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte evenals de voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten worden gefactureerd op de termijnen waarop, indien geen vertraging zou zijn opgetreden, zou zijn gefactureerd. Mochten deze termijnen niet van te voren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal het vorenbedoelde kunnen worden gefactureerd onmiddellijk na het verstrijken van de voor de uitvoering van de opdracht in kwestie normaliter benodigde tijd.

b) De met De Academie over­een­gekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approxi­ma­tief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is over­een­gekomen.

c) Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobi­lisatie, onlusten, overstroming, gesloten luchtvaart, scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatiebedrijven, het optreden van tot dan toe onbekende virussen, storingen in of op het internet, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor uitvoering van de opdracht onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet‑levering van noodzakelijke materialen en toeleveringen aan De Academie door derden en andere onvoorziene omstandig­heden, ook in het land van herkomst der materialen en/of toeleveringen, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan De Academie van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdracht­gever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

d) Ingeval van overmacht zal De Academie daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdracht­gever, in welk geval opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting De Academie het reeds uit­gevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

6). KLACHTEN EN GARANTIE

a) De Academie is niet aansprakelijk voor druk‑, schrijf‑ en/of tel­fouten en/of onduidelijk­heden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van De Academie als bindend.

b) Het indienen van klachten is slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk..

c) Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

d) Opdrachtgever zal alle door De Academie voor onderzoek van de klacht gewenste mede­wer­king verlenen, o.a. door De Academie in de gelegen­heid te stellen een onder­zoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwali­teit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

e) Indien De Academie een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken prestatie kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onder­ling overleg vast te stellen korting op de overeengekomen prijs te verlenen.

f) De Academie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

g) Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofd­stuk heeft De Academie niet; met name zal De Academie in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfs­schade of gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, niet‑juiste of niet‑tijdige uitvoering van de opdracht.

h) Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op.

i) Voor door derden door bemiddeling van De Academie geleverde zaken is De Academie nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de leverancier van de geleverde zaken verstrekte garantie.

7). AANSPRAKELIJKHEID

a) De Academie draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door De Academie te verrichten werk­zaam­heden of een evenredig deel daarvan.

b) De Academie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan de door haar of door haar bemiddeling geleverde diensten.

c) De Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of op via het Internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. Opdrachtgever dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te testen.

d) Opdrachtgever is gehouden De Academie schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorde­ringen tot schadevergoeding welke derden en/of cursisten die namens opdrachtgever deelnemen, tegen De Academie instellen terzake van schade ontstaan door of met het geleverde.

e) Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuur­lijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting.

f) De Academie verplicht zich de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en beschei­den, vertrouwelijk te behandelen en als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprake­lijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voorzover niet door de verzekering gedekt.

g) Voor onjuistheden in de opgave van rechten, kosten en onkosten door derden aan De Academie of voor wijziging daarvan, is De Academie niet aansprakelijk; eventuele (na)vorderingen, welke uit dien hoofde ontstaan, komen voor rekening van de opdrachtgever.

h) Adviezen worden door De Academie naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloei­ende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

i) Indien door of namens opdrachtgever of voor hem werkende derden aan personeel van De Academie opdracht wordt gegeven of assistentie wordt gevraagd voor het uitvoeren van werkzaamheden die niet uitdrukkelijk tevoren schriftelijk zijn overeengekomen, aanvaardt De Academie geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze van uitvoering, noch voor de gevolgen daarvan.

8). EIGENDOMSRECHT EN COPYRIGHT

a) De Academie behoudt het auteursrecht van haar rapporten, adviezen, ideeën, teksten, schetsen, cursusmateriaal e.d. ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.

b) Opdracht­gever verplicht zich de geleverde of in het kader van de opdracht gebruikte software, rapporten, adviezen, ideeën, teksten, schetsen, cursusmateriaal e.d. slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook te handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.

c) Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de van De Academie afkomstige of door De Academie gebruikte software, rapporten, adviezen, ideeën, teksten, schetsen, cursusmateriaal e.d. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van De Academie, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de computerprogramma's, systeem­ontwerpen, werkwijzen, adviezen, etc. van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten ‑openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen‑ is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan De Academie voorbehouden.

d) Het is opdrachtgever zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Academie niet toegestaan opnamen in beeld en/of geluid te maken van de door de Academie uitgevoerde werkzaamheden.

e) De Academie heeft voor promotionele doeleinden het recht van de door haar uitgevoerde projecten beschrijvingen, foto’s of andere afbeeldingen te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken.

9). BETALING

a) Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van De Academie daarvoor in aanmer­king komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. De Academie is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

b) Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in Euro.

c) Indien in een langere kredietgeving dan veertien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voorzover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

d) Indien kredietgeving ten onrechte wordt genomen, kan door De Academie een bedrag aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

e) Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke De Academie moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. De Buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het gestelde in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

f) Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door De Academie doet uitvoeren, zal opdrachtge­ver op eerste verzoek van De Academie zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan De Academie cederen. Opdrachtgever verleent De Academie reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

g) Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 2 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft De Academie het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtge­ver zekerheid stelt voor de betaling, of een door De Academie te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien De Academie aanleiding ziet zulks te verlangen.

10). GESCHILLEN

a) Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat dit het geval is.

b) Op alle overeenkomsten en transacties van De Academie is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

c) Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, dit met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.